س:

وقت سفارت امريكا، انگليس و كانادا به صورت فوری چگونه است؟

ج:

برای دریافت وقت فوق با شماره ٠٩١٢٣٤٩٣٥٧٤ تماس حاصل فرمایید.