شماره حساب و کارت

شماره حساب به شرح ذیل : 0006666221336  (سیدجلیل هاشمی بانک تجارت)

 

شماره کارت به شرح ذیل :5859831021855142(سیدجلیل هاشمی بانک تجارت)