وقت سفارت آمریکا در ارمنستان

وقت سفارت آمریکا در ایروان

در سیستم جدید برای هر متقاضی وقت سفارت آمریکا در ارمنستان بر روی سایت سفارت آمریکا یک حساب کاربری در نظر گرفته می شود که از ابتدا تا انتها که همان دریافت ویزا می باشد شما می توانید تمام مراحل را بررسی فرمائید،

*از قبیل تغییر وقت تا یک روز قبل از روز مصاحبه

*افزودن نفرات فامیل همراه خود و انتخاب محل دریافت

*پس از آماده شدن آن و در آخر واریز وجه ویزا که همان ۱۶۰ دلار می باشد

با توجه به توصیه خود وزارت امور خارجه، حداقل مدت زمانی که می بایست قبل از تاریخ سفر برای ویزا اقدام شود ۲ ماه می باشد

ولی با توجه به محدود بودن تعداد ویزاهای هر ماه و اینکه ممکن است درخواست برای گرفتن وقت سفارت یک ماه به طول بیانجامد، و با در نظر گرفتن اینکه اکثر مراجعه کنندگان بعد از مصاحبه سفارت امریکا نیاز به مراحل اداری اضافی از طرف وزارت امور خارجه خواهند داشت، توصیه می نمائیم حداقل ۶۶ ماه قبل از تاریخ سفر برای درخواست وقت سفارت اقدام شود. ما سعی خواهیم کرد تا برای عزیزانی که شما معرفی می نمائید وقت سفارت دربازه زمانی دوروزه دریافت نمائیم. تحویل وقت دوروزه 

قیمت پکیج وقت سفارت به ازای هر نفر360دلار آمریکا می باشد، که پکیج شامل:

* گرفتن وقت سفارت (تحویل  وقت 2 روزه )

*پرداخت 160 دلار سفارت 

درصورتی که پکیج وقت سفارت به همراه تور باشد قیمت پکیج به ازای هرنفر310 دلارآمریکا می باشد .

دریافت فرم ds 160